Web rečnik, Reči koje se često pominju na internetu


ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line - konekcija na internet preko postojećih telefonskih linija sa puno većim brzinama.
 
Aplikacija
Aplikacija je kompjuterski program .
 
Autoresponder
Program koji automatski odgovara na primljenu E-mail poruku.
 
B2B
"Business-to-business": pojam koji se koristi kod E-commerce i marketinga kad su nečija ciljana grupa druge firme , a ne potrošači.
 
B2C
"Business-to-consumer": poslovanje između jedne kompanije i potrošača.
 
Banner
Podrazumeva grafičku sliku, animaciju ili drugi grafičko/tekstualni objekat, najčešće dimenzija 468x60 tačaka (piksela) koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, email newsletterima i dr.
 
Bookmark
Link ka web prezentaciji koja vas posebno interesuje koristi se u web browserima (Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape Navigator...)
 
Brojač
Skripta ili softver koji prati posećnenost neke web prezentacije u određenom vremenskom periodu.
 
Browser
Aplikacija koja omogućava razgledanje web sajtova-Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape Navigator....
 
Cache
Deo memorije ili hard diska na kome se smeštaju podatci kojima se često pristupa.
 
Cookie
File koji sadrži određene informacije o posetiocu web sajta.
 
CPA
Cost per Action model plaćanja u kome oglašavač plaća dogovorenu cenu po svakoj izvršenoj akciji najčešće po kupljenom proizvodu Ovaj model najisplativiji je za oglašivače i najnepovoljniji za webmastere.
 
CPC
Cost per Click model po kome oglašavač plaća za svaki klik na njegovu reklamu ili banner bez obzira da li taj klik donese neku ekonomsku dobit ili ne.
 
CPM
Cost per Thousand Impressions ili cena za hiljadu prikazivanja nekog oglasa.
 
CSS
CSS ili Cascading Style Sheets je nadogradnja HTML standarda koja omogućava lakše formatiranje.
 
DHTML
Dynamic HTML je standard koji omogućava kombinaciju HTML-a, Javascripta, CSS-a i DOM-a u cilju povećanja dinamičnosti web strana.
 
Domen
Domen je ime web sajta koji zamenjuje broj koji koriste računari za međusobnu komunikaciju.
 
Download
Prenos podataka sa interneta na lokalni računar
 
Ethernet
Sistem za povezivanje računara u LAN ( Local Area Network )
 
FAQ
Frequently Asked Questions ili često postavljana pitanja
 
Firewall
Programi koji služe za zaštitu računara od neovlašćenih upada.
 
Freeware
Naziv za programe (software) koji su potpuno besplatni za download i neograničeno korištenje.
 
FTP
File Transfer Protocol - protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. Često ga koriste web masteri za ažuriranje web sajtova
 
Gateway
Hardware ili software namjenjen povezivanju različitih protokola.

 

GIF
Graphics Interchange Format. Grafički format s kompresijom razvio ga je CompuServe.
 
Gigabyte
Merna jedinica za 1024 megabajta.
 
GUI
Graphical User Interface - Veza između korisnika i aplikacije tj. deo aplikacije koju vidi korisnik.
 
Host
Aplikacija ili računar koji korisniku omogućavaju izvršenje određenih radnji.
 
HTML
Hypertext Markup Language je programski jezik koji se koristi za izradu web stranica.
 
HTTP
Hypertext Transfer Protocol omogućava komuniciraju između web servera i web klijenta
 
Intranet
Privatna mreza koju koriste kompanije ili organizacije , koristi istu arhitekturu kao internet.
 
IP adresa
Internet Protocol adresa - jedinstveno ime svakog računara ili sistema koji je konektovan na internet
 
ISP
Internet Service Provider posrednik koji omogućuje korisniku pristup internetu.
 
Java
Objektno-orijentirani programski jezik koji se koristi za pisanje skripti na web-u.
 
Javascript
Skriptni jezik koji se koristi sa HTML-om za pravljenje dinamičkih strana
 
JPEG/JPG
Joint Photographic Experts Group kompresovani grafički format koji je pogodan za korišćenje na internetu.
 
Keyword weight
Broj ključnih reči na nekom web sajtu koriste ih masine za pretrazivanje da bi razlikovale regularne web sajtove od onih spamovanih.
 
Keywords
Reči koje opisuju vašu delatnost , upisuju se u META tagu i tu ih pronalaze mašine za pretraživanje.
 
LAN
Local Area Network računarska mreža ograničena na određeno područje.
 
Linux
Besplatni operativni sistem.
 
Log file
Zapis koji se koristi za analizu posećenosti nekog web sajta.
 
MP3
Format audio kompresije.
 
Newsletter
Elektronska publikacija koja se šalje korisnicima koji su tražili ovaj servis.
 
Open source
Programi čije je modifikovanje i korišćenje u privatne svrhe dozvoljeno.
 
PERL
Practical Extraction and Report Language - programski jezik koji se najčešće koristi za pisanje CGI skripti.
 
PHP
Hypertext Preprocessor - skriptni jezik koji se izvršava na serveru i čije se instrukcije umeću u HTML da bi se kreirao dinamični sadržaj.
 
POP
Post Office Protocol. Protokol korišćen od strane e-mail klijenata kako bi preuzeli poruke sa e-mail servera.
 
Protokol
Skup pravila koja omogućavaju udaljenim računarima da međusobno komuniciraju.
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol - internet protokol za razmenu elektronske pošte.
 
SPAM
Mail koji vam šalje nepoznata osoba i koji ne želite.
 
Spider
Programi koje koriste pretraživači za indeksiranje web stranica i ažuriranje svoje baze podataka.
 
SQL
Programski jezik za rad sa bazama podataka
 
SSI
Server-Side Includes su komande koje se umeću u HTML kod i koje govore browseru da prikaže neku informaciju prisutnu na serveru.
 
TAR
Format za kompresiju datoteka koji se najčešće koristi na UNIX platformama.
 
TCP/IP
Mrežni protokol koji se koristi za komunikaciju na internetu.
 
Upload
Kopiranje podataka sa lokalnog računara na udaljeni server.
 
URL
Uniform Resource Locator - to je adresa vašeg web sitea, npr. www.mdvisions.net.
 
Verifikacijski
E-mail
Mail na koji korisnik odgovara da bi potvrdio svoj identitet. Koristi se u cilju zaštite od spama.
 
Warez
Pojam koji označava piratski softver u širem smislu.
 
Web host
Prostor na internetu na kome se nalazi vaš web sajt.
 
WYSIWYG
Skracenica za vizualne HTML editore
 
XML
Extensible Markup Language programski jezik koji podatke osim u browser šalje i na različite uređaje.